Hitsro Forum

Full Version: Donwhang Mağarası Stat Sıfırlama Görevi (47 Lv.) [Video]
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
En güncel video;


Bu görevi sadece 42 ile 47 Lv. arası charlar yapabilir diye biliyorum..2013 Senesinden paylaşılan bir video..