Hitsro Forum

Full Version: mBot "Cannot find MSVCR100.dll'.Please, re-install this application" Hatası!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 100.dllpcnet.exe.png]

Bilgisayarınızda MSVCR110.dll bulunamadığı için program başlatılamıyor. Bu sorunu düzeltmek için MSVCR110.dll programını yeniden yüklemeye çalışın..