Hitsro Forum

Full Version: 111+ Lv. Charların Kasılma Noktası Mirror'a Nasıl Gidilir?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: r0ALX3.jpg]

Haritada işaretlenen yerden Mirror'a girebilirsiniz. Mirror da 111 den 120 Levele kadar moblar bulunmaktadır. 
Constantinople şehrinin sol altındaki boyut kapısından girilebilir. Mirror da 12 ve 13 degree Nova itemler düşmektedir. Moon itemler ise Bağgat'ta düşmektedir.
Buraya giriş lv. sınırlaması 111 leveldir.