Hitsro Forum

Full Version: Sms ile kayıt sisteminde değişiklik
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kayıt olurken kullanacağımız sms doğrulama sistemi kaldırılmıştır. Yerine kayıt olurken email doğrulama (sadece gmail, yandex ve hotmail kabul edilecek) ile kayıt olunacaktır.
Böylesi çok daha güzel oldu Smile
güzel oldu cihan abi